4v4 WWII XB1 Variant 19-08

Round 1

#1
BYE 0
#3
BYE 0
#4
BYE 0
4 - XYZ Gaming 1
#5
3 - BCG ACT8 1
BYE 0
#6
BYE 0
#7
7 - Recce 3 4v4 1
BYE 0
#8
BYE 0

Round 4

Round 4