1v1 Fortnite PC 16-08

Round 1

#1
1 - Syco FN 1
BYE 0
#2
Details
65 - BlankCrayon 0
64 - skoovby 1
#3
33 - GarBster 1
BYE 0
#4
BYE 0
32 - Blackthund4 1
#5
17 - VIM DeCo 1
BYE 0
#6
BYE 0
48 - TroubleZtep 1
#7
49 - Hutchie 1
BYE 0
#8
BYE 0
16 - Da_B0sSiE 1
#9
9 - VIM Camz 1
BYE 0
#10
BYE 0
56 - GameHeadZA 1
#11
41 - EntityFX 1
BYE 0
#12
BYE 0
24 - Oxthγγ 1
#13
BYE 0
#14
BYE 0
40 - Muzzy- 1
#15
BYE 0
#16
BYE 0
8 - DewaldBlack 1
#17
5 - Swanniiiii 1
BYE 0
#18
Details
69 - VIM Sennora 2
60 - Magicwang 3
#19
37 - ramen 1
BYE 0
#20
BYE 0
28 - Sheep 1
#21
BYE 0
#22
BYE 0
44 - Desypher 1
#23
53 - KazimiR_ 1
BYE 0
#24
BYE 0
12 - Mr.Miagi 1
#25
13 - DashSaiyan_Za 1
BYE 0
#26
BYE 0
52 - GlitchhX 1
#27
45 - SHADOX 1
BYE 0
#28
BYE 0
#29
29 - DaniJord 1
BYE 0
#30
BYE 0
36 - Unify_Omeezy 1
#31
Details
61 - karpi101 1
68 - n0_good 3
#32
BYE 0
4 - Exiled Ewok 1
#33
3 - Jareid 1
BYE 0
#34
Details
67 - AstralKaos 0
62 - sanandoo 1
#35
35 - RapidOrc 1
BYE 0
#36
BYE 0
30 - Riots ZA 1
#37
19 - Guaca mole 1
BYE 0
#38
BYE 0
46 - Stormcrown 1
#39
51 - loughliam 1
BYE 0
#40
BYE 0
14 - Strikerman49 1
#41
11 - Melktert 1
BYE 0
#42
BYE 0
54 - LMNTRIX 1
#43
43 - VIM Saintsz 1
BYE 0
#44
BYE 0
22 - Zoniti 1
#45
27 - LuminousGhost 1
BYE 0
#46
BYE 0
38 - Nu1l 1
#47
Details
59 - Pr0digy_ZA 0
70 - AD Barnard69 1
#48
BYE 0
6 - Jy.bay 1
#49
7 - Prim 1
BYE 0
#50
Details
71 - Sam 2
58 - WSG---Nubadin 1
#51
BYE 0
#52
BYE 0
#53
23 - 1Republixツ 1
BYE 0
#54
BYE 0
42 - GG Daemos 1
#55
55 - Frozen 1
BYE 0
#56
BYE 0
10 - DoNsPlaYs 1
#57
15 - sz soospect 1
BYE 0
#58
BYE 0
50 - SCHN1TZEL57 1
#59
47 - Ultrafy 1
BYE 0
#60
BYE 0
18 - TOVL_Notably 1
#61
31 - rizzda 1
BYE 0
#62
BYE 0
34 - Aceraptor22 1
#63
Details
63 - sHiBBy 3
#64
BYE 0
2 - VOID_Slarky 1

Round 2

#65
Details
1 - Syco FN 7
64 - skoovby 4
#66
Details
33 - GarBster 1
32 - Blackthund4 4
#67
Details
17 - VIM DeCo 1
48 - TroubleZtep 0
#68
Details
49 - Hutchie 14
16 - Da_B0sSiE 12
#69
Details
9 - VIM Camz 3
56 - GameHeadZA 2
#70
Details
41 - EntityFX 5
24 - Oxthγγ 0
#71
Details
40 - Muzzy- 0
#73
Details
5 - Swanniiiii 0
60 - Magicwang 1
#74
Details
37 - ramen 3
28 - Sheep 2
#75
Details
44 - Desypher 1
#76
Details
53 - KazimiR_ 6
12 - Mr.Miagi 0
#77
Details
13 - DashSaiyan_Za 8
52 - GlitchhX 2
#78
Details
45 - SHADOX 1
#79
Details
29 - DaniJord 0
36 - Unify_Omeezy 4
#80
Details
68 - n0_good 1
4 - Exiled Ewok 0
#81
Details
3 - Jareid 4
62 - sanandoo 2
#82
Details
35 - RapidOrc 0
30 - Riots ZA 1
#83
Details
19 - Guaca mole 5
46 - Stormcrown 7
#84
Details
51 - loughliam 3
14 - Strikerman49 2
#85
Details
11 - Melktert 4
54 - LMNTRIX 6
#86
Details
43 - VIM Saintsz 0
22 - Zoniti 1
#87
Details
27 - LuminousGhost 0
38 - Nu1l 1
#88
Details
70 - AD Barnard69 0
6 - Jy.bay 1
#89
Details
7 - Prim 0
71 - Sam 1
#91
Details
23 - 1Republixツ 2
42 - GG Daemos 1
#92
Details
55 - Frozen 0
10 - DoNsPlaYs 1
#93
Details
15 - sz soospect 2
50 - SCHN1TZEL57 1
#94
Details
47 - Ultrafy 5
18 - TOVL_Notably 2
#95
Details
31 - rizzda 5
34 - Aceraptor22 6
#96
Details
63 - sHiBBy 0
2 - VOID_Slarky 2

Round 3

#97
Details
1 - Syco FN 4
32 - Blackthund4 5
#98
Details
17 - VIM DeCo 0
49 - Hutchie 8
#99
Details
9 - VIM Camz 0
41 - EntityFX 1
#101
Details
60 - Magicwang 4
37 - ramen 0
#102
Details
44 - Desypher 3
53 - KazimiR_ 4
#103
Details
13 - DashSaiyan_Za 5
45 - SHADOX 2
#104
Details
36 - Unify_Omeezy 12
68 - n0_good 7
#105
Details
3 - Jareid 2
30 - Riots ZA 5
#106
Details
46 - Stormcrown 2
51 - loughliam 0
#107
Details
54 - LMNTRIX 2
22 - Zoniti 6
#108
Details
38 - Nu1l 6
6 - Jy.bay 3
#109
Details
71 - Sam 4
#110
Details
23 - 1Republixツ 2
10 - DoNsPlaYs 3
#111
Details
15 - sz soospect 1
47 - Ultrafy 3
#112
Details
34 - Aceraptor22 1
2 - VOID_Slarky 4

Round 4

#113
Details
32 - Blackthund4 1
49 - Hutchie 3
#114
Details
41 - EntityFX 6
#115
Details
60 - Magicwang 0
53 - KazimiR_ 3
#116
Details
13 - DashSaiyan_Za 5
36 - Unify_Omeezy 4
#117
Details
30 - Riots ZA 4
46 - Stormcrown 6
#118
Details
22 - Zoniti 6
38 - Nu1l 5
#119
Details
10 - DoNsPlaYs 0
#120
Details
47 - Ultrafy 9
2 - VOID_Slarky 3

Round 5

#121
Details
49 - Hutchie 1
41 - EntityFX 0
#122
Details
53 - KazimiR_ 2
13 - DashSaiyan_Za 4
#123
Details
46 - Stormcrown 6
22 - Zoniti 3
#124
Details
47 - Ultrafy 4

Round 6

#125
Details
49 - Hutchie 6
13 - DashSaiyan_Za 7
#126
Details
46 - Stormcrown 5

Round 7

Round 7

#128
Details
49 - Hutchie 5
46 - Stormcrown 0