MK11 Hamper
1v1 MK11 Shao Kahn Cup 18-07
18 Jul 19:00 SAST
R500
1v1 Clash Royale Debonairs 18-07
18 Jul 19:00 SAST
R100
1v1 Overwatch PC Debonairs 20-07
20 Jul 14:00 SAST
500XP
2v2 Fortnite 20-07
20 Jul 19:00 SAST
500XP
5v5 BO4 PS4 21-07
21 Jul 14:00 SAST
500XP
5v5 BO4 XB1 21-07
21 Jul 14:00 SAST
MK11 Hamper
1v1 MK11 PS4 21-07
21 Jul 19:00 SAST
500XP
1v1 Fortnite 23-07
23 Jul 19:00 SAST
500XP
2v2 BO4 SMG | Snipers PS4 24-07
24 Jul 19:00 SAST
500XP
2v2 BO4 SMG | Snipers XB1 24-07
24 Jul 19:00 SAST
500XP
3v3 Rocket League 25-07
25 Jul 19:00 SAST
R250
1v1 Clash Royale Debonairs 25-07
25 Jul 19:00 SAST
500XP
MK11 Season 1 LAN Finale
27 Jul 10:00 SAST
FREE
1v1 FIFA 19 PS4 Debonairs League
29 Jul 10:00 SAST
FREE
1v1 FIFA 19 XB1 Debonairs League
29 Jul 10:00 SAST