2v2 Fortnite PS4 14-07

Round 1

#1
BYE 0
33 - Crab FC 14
#2
Details
32 - Po-ta-toes 10
17 - T2P 1
#3
BYE 0
BYE 0
#4
16 - TheSquad 1
#5
BYE 0
41 - NoobSquad 3
#6
Details
24 - *420 24/7* 2
BYE 0
#8
8 - Bullvein 1
5 - Cookies SA 1
#9
BYE 0
37 - Jubilation 0
#10
Details
28 - TryAvidefy 2
BYE 0
#12
12 - WSG-Fortnite 1
13 - Los blancos 1
#13
BYE 0
BYE 0
#14
20 - Aqua Empire 1
#15
Details
36 - TheTerriblez 0
BYE 0
#16
3 - Nova Duo 1
#17
BYE 0
35 - DWUM 3
#18
Details
30 - G4MA 14
19 - Sedimentary 1
#19
BYE 0
BYE 0
#20
14 - Ittz Clan 1
11 - Noob Africa 1
#21
BYE 0
43 - Epidemic 2
#22
Details
22 - OBLIVION 15
#23
Details
38 - Fun it up 0
BYE 0
#24
#25
BYE 0
39 - The God Squad 1
#26
Details
26 - Curved Gaming 2
23 - Brazo's 2
#27
Details
BYE 0
#28
10 - Gareth Stinks 1
15 - TRASH BISH 1
#29
BYE 0
BYE 0
#30
31 - SnoTclan.co.za 10
#31
Details
34 - GetWrecked 1
BYE 0
#32
2 - Genesis 1

Round 2

17 - T2P 6
#34
Details
16 - TheSquad 1
#36
Details
8 - Bullvein 8
5 - Cookies SA 2
#37
Details
28 - TryAvidefy 0
13 - Los blancos 10
#39
Details
20 - Aqua Empire 9
3 - Nova Duo 15
#41
Details
30 - G4MA 9
19 - Sedimentary 12
#42
Details
14 - Ittz Clan 14
11 - Noob Africa 6
#43
Details
22 - OBLIVION 11
23 - Brazo's 1
#46
Details
10 - Gareth Stinks 0
15 - TRASH BISH 12
#47
Details
18 - Tricky skillet 17
31 - SnoTclan.co.za 11
#48
Details
2 - Genesis 7

Round 3

33 - Crab FC 4
#49
Details
17 - T2P 1
41 - NoobSquad 2
#50
Details
8 - Bullvein 7
13 - Los blancos 8
#52
Details
29 - TheMiniBenders 10
3 - Nova Duo 5
#53
Details
14 - Ittz Clan 16
22 - OBLIVION 0
#54
Details
#55
Details
23 - Brazo's 2

Round 4

33 - Crab FC 7
#57
Details
8 - Bullvein 1
14 - Ittz Clan 5
#59
Details
23 - Brazo's 2
#60
Details

Round 5

33 - Crab FC 5
#61
Details
14 - Ittz Clan 1
#62
Details
23 - Brazo's 0

Round 6

Round 6

33 - Crab FC 0
#64
Details
23 - Brazo's 1
Refresh the page to update the bracket