1v1 Fortnite PC 12-07

Round 1

1 - Zoniti 1
#1
BYE 0
33 - TheCretin 0
#2
Details
32 - TrinityLoL 1
#3
BYE 0
BYE 0
#4
16 - Giide 1
#5
BYE 0
#6
Details
24 - Desypher 1
25 - HaYz 6
#7
Details
BYE 0
#8
8 - Hutchie 1
5 - Guaca mole 1
#9
BYE 0
37 - TheIanGamer 0
#10
Details
21 - Czar 1
#11
BYE 0
BYE 0
#12
12 - Mr Popo 1
13 - RoBoHoBo 1
#13
BYE 0
BYE 0
#14
20 - SaltyyZA 1
29 - GamingGlyph 0
#15
Details
36 - ssniper.exe 1
BYE 0
#16
4 - Suk00n 1
3 - Prats 1
#17
BYE 0
35 - BlankCrayon 1
#18
Details
30 - Sinvaer 0
19 - JuSt_JeSssss 1
#19
BYE 0
BYE 0
#20
14 - zozutv 1
11 - LFO_pHul 1
#21
BYE 0
BYE 0
#22
22 - spoopanoob 1
27 - ShushieBushie 0
#23
Details
38 - GTG_Shroomz 1
BYE 0
#24
6 - SCHN1TZEL57 1
7 - Willbill88 1
#25
BYE 0
39 - Hammer7Jnr 3
#26
Details
BYE 0
#28
10 - zwoom 1
#29
BYE 0
BYE 0
#30
18 - DoNsPlaYs 1
31 - Travis ッ 2
#31
Details
34 - 99 rocky 0
BYE 0
#32
2 - nervexxx 1

Round 2

1 - Zoniti 0
#33
Details
32 - TrinityLoL 1
#34
Details
16 - Giide 4
#35
Details
24 - Desypher 0
25 - HaYz 3
#36
Details
8 - Hutchie 2
5 - Guaca mole 3
#37
Details
21 - Czar 3
#38
Details
12 - Mr Popo 0
13 - RoBoHoBo 0
#39
Details
20 - SaltyyZA 1
36 - ssniper.exe 1
#40
Details
4 - Suk00n 4
3 - Prats 1
#41
Details
35 - BlankCrayon 2
19 - JuSt_JeSssss 0
#42
Details
14 - zozutv 1
11 - LFO_pHul 0
#43
Details
22 - spoopanoob 1
38 - GTG_Shroomz 1
#44
Details
6 - SCHN1TZEL57 0
7 - Willbill88 2
#45
Details
39 - Hammer7Jnr 1
23 - WSG---Nubadin 0
#46
Details
10 - zwoom 2
#47
Details
18 - DoNsPlaYs 7
31 - Travis ッ 0
#48
Details
2 - nervexxx 1

Round 3

32 - TrinityLoL 1
#49
Details
16 - Giide 2
#50
Details
25 - HaYz 0
#51
Details
21 - Czar 0
20 - SaltyyZA 1
#52
Details
4 - Suk00n 2
35 - BlankCrayon 1
#53
Details
14 - zozutv 7
22 - spoopanoob 0
#54
Details
38 - GTG_Shroomz 1
7 - Willbill88 1
#55
Details
10 - zwoom 0
18 - DoNsPlaYs 5
#56
Details
2 - nervexxx 0

Round 4

16 - Giide 1
#57
Details
#58
Details
4 - Suk00n 0
14 - zozutv 5
#59
Details
38 - GTG_Shroomz 3
7 - Willbill88 1
#60
Details
18 - DoNsPlaYs 0

Round 5

16 - Giide 1
#61
Details
14 - zozutv 10
#62
Details
7 - Willbill88 0

Round 6

16 - Giide 0
#63
Details
14 - zozutv 2

Round 6

#64
Details
7 - Willbill88 2
Refresh the page to update the bracket