1v1 Fortnite PS4 21-04

Round 1

#1
1 - kindachilled 1
BYE 0
#2
Details
33 - Its_Focal 2
32 - Syco FN 0
#3
17 - Jayhunter54 1
BYE 0
#4
BYE 0
#5
9 - Rushil_19 1
BYE 0
#6
BYE 0
24 - iitz__Surge 1
#7
25 - ITZz-_CuPiD 1
BYE 0
#8
BYE 0
8 - Scythe_wavy 1
#9
5 - LeeAsian_93 1
BYE 0
#10
Details
37 - TryantCOD 1
28 - Rick_Oros 3
#11
21 - fxnesse 1
BYE 0
#12
BYE 0
12 - Murdere5679 1
#13
13 - Paully-24 1
BYE 0
#14
BYE 0
20 - G4MA_CrE4TiON 1
#15
Details
29 - Bxgvl-- 0
36 - NotRosco 1
#16
BYE 0
4 - Law_kk 1
#17
3 - Croolty 1
BYE 0
#18
Details
35 - Hutchie 1
30 - MattyBeast 0
#19
19 - scara 1
BYE 0
#20
BYE 0
#21
11 - Sharpie- 1
BYE 0
#22
BYE 0
22 - xGoochy_ZA 1
#23
Details
27 - Harambe 1
38 - Moey 0
#24
BYE 0
6 - Taahir_ZA 1
#25
7 - iFearzZa 1
BYE 0
#26
Details
39 - LeVeLzZ 0
26 - ItzSizzles 1
#27
23 - This_is_ross 1
BYE 0
#28
BYE 0
10 - Ogre_ZA 1
#29
15 - Spykiddtmm 1
BYE 0
#30
BYE 0
18 - Mojo 1
#31
Details
31 - HypNo_Monarch 2
34 - iamG 3
#32
BYE 0
2 - ITruesome 1

Round 2

#33
Details
1 - kindachilled 0
33 - Its_Focal 60
#34
Details
17 - Jayhunter54 0
#35
Details
9 - Rushil_19 4
24 - iitz__Surge 1
#36
Details
25 - ITZz-_CuPiD 2
8 - Scythe_wavy 0
#37
Details
5 - LeeAsian_93 2
28 - Rick_Oros 1
#38
Details
21 - fxnesse 1
12 - Murdere5679 0
#39
Details
13 - Paully-24 0
20 - G4MA_CrE4TiON 1
#40
Details
36 - NotRosco 0
4 - Law_kk 1
#41
Details
3 - Croolty 0
35 - Hutchie 1
#42
Details
19 - scara 10
#43
Details
11 - Sharpie- 3
22 - xGoochy_ZA 0
#44
Details
27 - Harambe 1
6 - Taahir_ZA 0
#45
Details
7 - iFearzZa 0
26 - ItzSizzles 1
#46
Details
23 - This_is_ross 0
10 - Ogre_ZA 9
#47
Details
15 - Spykiddtmm 4
18 - Mojo 2
#48
Details
34 - iamG 0
2 - ITruesome 1

Round 3

#49
Details
33 - Its_Focal 2
#50
Details
9 - Rushil_19 7
25 - ITZz-_CuPiD 0
#51
Details
5 - LeeAsian_93 4
21 - fxnesse 1
#52
Details
20 - G4MA_CrE4TiON 0
4 - Law_kk 1
#53
Details
35 - Hutchie 1
19 - scara 0
#54
Details
11 - Sharpie- 1
27 - Harambe 0
#55
Details
26 - ItzSizzles 2
10 - Ogre_ZA 1
#56
Details
15 - Spykiddtmm 1
2 - ITruesome 0

Round 4

#57
Details
33 - Its_Focal 2
9 - Rushil_19 0
#58
Details
5 - LeeAsian_93 10
4 - Law_kk 4
#59
Details
35 - Hutchie 1
11 - Sharpie- 0
#60
Details
26 - ItzSizzles 1
15 - Spykiddtmm 0

Round 5

#61
Details
33 - Its_Focal 0
5 - LeeAsian_93 3
#62
Details
35 - Hutchie 1
26 - ItzSizzles 0

Round 6

#63
Details
5 - LeeAsian_93 1
35 - Hutchie 0

Round 6

#64
Details
33 - Its_Focal 0
26 - ItzSizzles 1