1v1 Fortnite PS4 11-10

Round 1

#1
BYE 0
65 - iiVapour_za 1
#2
Details
64 - OLDSCHOOL1477 0
33 - Bxgvl- 1
#3
BYE 0
BYE 0
#4
32 - PxKv 1
17 - Eldin 1
#5
BYE 0
BYE 0
#6
48 - Vissa29 1
#7
BYE 0
BYE 0
#8
16 - Shauny325 1
9 - Syco 1
#9
BYE 0
73 - Butchie2017 2
#10
Details
56 - BraVader_aG 1
41 - ez_buckets667 1
#11
BYE 0
BYE 0
#12
24 - Jayhunter54 1
25 - tyronbridger 1
#13
BYE 0
BYE 0
#14
40 - kyle_luke08 1
57 - SupaSYNC_za 4
#15
Details
BYE 0
#16
5 - WSG---Sythe 1
#17
BYE 0
#18
Details
60 - Jadenduck 1
37 - Nkuli87 1
#19
BYE 0
BYE 0
#20
28 - Nicolas_ds_08 1
21 - XxEpic_EPGxX 1
#21
BYE 0
BYE 0
#22
53 - Sybo_Express 1
#23
BYE 0
BYE 0
#24
12 - Jazdio16 1
13 - G1_PotatoLord 1
#25
BYE 0
BYE 0
#26
52 - Gareth98 1
45 - hydroman1903 1
#27
BYE 0
BYE 0
#28
20 - ethanbeekman 1
#29
BYE 0
BYE 0
#30
36 - Blazing_Panda 1
61 - Artepol22 0
#31
Details
68 - Lil-J 4
BYE 0
#32
4 - Hunamo 1
#33
BYE 0
67 - Storm23kruger 1
#34
Details
62 - MYMPlayHerTG 5
35 - Gioash12 1
#35
BYE 0
BYE 0
#36
30 - JamesJackF 1
#37
BYE 0
BYE 0
#38
46 - EasyDee24 1
51 - Thugwaffle_47 1
#39
BYE 0
BYE 0
#40
14 - Jaredjanuary 1
11 - RadGamer28 1
#41
BYE 0
#42
Details
54 - antaswart 1
43 - TeeravJay 1
#43
BYE 0
BYE 0
#44
22 - frogster1357 1
27 - Fanaticit 1
#45
BYE 0
BYE 0
#46
38 - zArch1996 1
59 - Tinyoss 1
#47
Details
BYE 0
#48
6 - Hypebeast101 1
#49
BYE 0
#50
Details
58 - DwaineQ 1
39 - Scaly-Viper 1
#51
BYE 0
BYE 0
#52
26 - LilDopePony 1
#53
BYE 0
BYE 0
#54
42 - Gabocrimson 1
55 - TrojanZA 3
#55
Details
74 - CIY 2
BYE 0
#56
10 - PoE ZinC 1
15 - ZA-Bully 1
#57
BYE 0
BYE 0
#58
50 - ICE_Clutch 1
47 - Wong555 1
#59
BYE 0
BYE 0
#60
18 - XxziempiexX 1
31 - Christo_xvi 1
#61
BYE 0
BYE 0
#62
34 - Prodig33 1
63 - trrAaa106 3
#63
Details
BYE 0
#64
2 - Shrxmpy 1

Round 2

#65
Details
65 - iiVapour_za 0
33 - Bxgvl- 1
#66
Details
32 - PxKv 6
17 - Eldin 0
#67
Details
48 - Vissa29 1
#68
Details
16 - Shauny325 0
9 - Syco 1
#69
Details
73 - Butchie2017 0
41 - ez_buckets667 0
#70
Details
24 - Jayhunter54 1
25 - tyronbridger 0
#71
Details
40 - kyle_luke08 1
37 - Nkuli87 2
#74
Details
28 - Nicolas_ds_08 4
21 - XxEpic_EPGxX 7
#75
Details
53 - Sybo_Express 5
#76
Details
12 - Jazdio16 1
13 - G1_PotatoLord 7
#77
Details
52 - Gareth98 1
45 - hydroman1903 3
#78
Details
20 - ethanbeekman 2
68 - Lil-J 2
#80
Details
4 - Hunamo 11
35 - Gioash12 0
#82
Details
30 - JamesJackF 1
#83
Details
46 - EasyDee24 3
51 - Thugwaffle_47 3
#84
Details
14 - Jaredjanuary 5
11 - RadGamer28 8
#85
Details
54 - antaswart 1
43 - TeeravJay 0
#86
Details
22 - frogster1357 4
27 - Fanaticit 1
#87
Details
38 - zArch1996 0
#89
Details
58 - DwaineQ 1
39 - Scaly-Viper 2
#90
Details
26 - LilDopePony 20
23 - IsabelDS_Twitch 11
#91
Details
42 - Gabocrimson 2
55 - TrojanZA 0
#92
Details
10 - PoE ZinC 2
15 - ZA-Bully 0
#93
Details
50 - ICE_Clutch 27
47 - Wong555 1
#94
Details
18 - XxziempiexX 0
31 - Christo_xvi 0
#95
Details
34 - Prodig33 1
63 - trrAaa106 0
#96
Details
2 - Shrxmpy 5

Round 3

#97
Details
32 - PxKv 5
48 - Vissa29 3
#98
Details
9 - Syco 5
#99
Details
24 - Jayhunter54 0
5 - WSG---Sythe 4
#101
Details
28 - Nicolas_ds_08 0
21 - XxEpic_EPGxX 4
#102
Details
53 - Sybo_Express 6
13 - G1_PotatoLord 6
#103
Details
45 - hydroman1903 3
#104
Details
4 - Hunamo 1
62 - MYMPlayHerTG 7
#105
Details
30 - JamesJackF 3
46 - EasyDee24 0
#106
Details
14 - Jaredjanuary 5
11 - RadGamer28 3
#107
Details
22 - frogster1357 5
27 - Fanaticit 6
#108
Details
6 - Hypebeast101 7
#109
Details
26 - LilDopePony 0
#110
Details
10 - PoE ZinC 1
50 - ICE_Clutch 0
#111
Details
47 - Wong555 1
34 - Prodig33 0
#112
Details
2 - Shrxmpy 3

Round 4

#113
Details
48 - Vissa29 1
9 - Syco 5
#114
Details
5 - WSG---Sythe 8
#115
Details
53 - Sybo_Express 2
13 - G1_PotatoLord 0
#116
Details
4 - Hunamo 2
62 - MYMPlayHerTG 1
#117
Details
14 - Jaredjanuary 8
22 - frogster1357 0
#118
Details
6 - Hypebeast101 2
#119
Details
10 - PoE ZinC 2
47 - Wong555 2
#120
Details
2 - Shrxmpy 7

Round 5

#121
Details
9 - Syco 6
5 - WSG---Sythe 3
#122
Details
4 - Hunamo 0
14 - Jaredjanuary 16
#123
Details
6 - Hypebeast101 0
#124
Details
2 - Shrxmpy 4

Round 6

9 - Syco 12
#125
Details
5 - WSG---Sythe 11
14 - Jaredjanuary 7
#126
Details

Round 7

9 - Syco 7
#127
Details
14 - Jaredjanuary 9

Round 7

Refresh the page to update the bracket