1v1 Fortnite PS4 11-10

Round 1

#1
BYE 0
#2
Details
65 - iiVapour_za 1
64 - OLDSCHOOL1477 0
#3
33 - Bxgvl- 1
BYE 0
#4
BYE 0
32 - PxKv 1
#5
17 - Eldin 1
BYE 0
#6
BYE 0
48 - Vissa29 1
#7
BYE 0
#8
BYE 0
16 - MTG_Shauny325 1
#9
9 - Syco FN 1
BYE 0
#10
Details
73 - Butchie2017 2
56 - BraVader_aG 1
#11
41 - Croolty 1
BYE 0
#12
BYE 0
24 - Jayhunter54 1
#13
25 - tyronbridger 1
BYE 0
#14
BYE 0
#15
Details
57 - EGSA_SYNC 4
#16
BYE 0
#17
5 - ScruffyZa 1
BYE 0
#18
Details
60 - Jadenduck 1
#19
37 - Nkuli87 1
BYE 0
#20
BYE 0
28 - Nicolas_ds_08 1
#21
21 - RetroBunny1 1
BYE 0
#22
BYE 0
#23
53 - xMercy_Za 1
BYE 0
#24
BYE 0
12 - Jazdio16 1
#25
13 - G1_PotatoLord 1
BYE 0
#26
BYE 0
52 - xSTaRFuRYx 1
#27
BYE 0
#28
BYE 0
20 - Hydroxity ツ 1
#29
BYE 0
#30
BYE 0
36 - Blazing_Panda 1
#31
Details
61 - Artepol22 0
68 - Lil-J 4
#32
BYE 0
4 - Hunamo 1
#33
3 - GORILLAZ ll 1
BYE 0
#34
Details
67 - Storm23kruger 1
62 - MYMPlayHerTG 5
#35
35 - Gioash12 1
BYE 0
#36
BYE 0
30 - JamesJackF 1
#37
19 - Airo_OG 1
BYE 0
#38
BYE 0
46 - EasyDee24 1
#39
51 - Thugwaffle_47 1
BYE 0
#40
BYE 0
14 - Jaredjanuary 1
#41
11 - RadGamer28 1
BYE 0
#42
Details
54 - antaswart 1
#43
43 - TeeravJay 1
BYE 0
#44
BYE 0
22 - frogster1357 1
#45
27 - Fanaticit 1
BYE 0
#46
BYE 0
38 - zArch1996 1
#47
Details
59 - Tinyoss 1
#48
BYE 0
6 - Hypebeast101 1
#49
7 - aSqueaker 1
BYE 0
#51
39 - Scaly-Viper 1
BYE 0
#52
BYE 0
26 - Bravado Pony 1
#53
BYE 0
#54
BYE 0
42 - DarkxCrimson_ 1
#55
Details
55 - TrojanZA 3
74 - CIY 2
#56
BYE 0
10 - ZinC艾 1
#57
15 - ZA-Bully 1
BYE 0
#58
BYE 0
50 - ICE_Clutch 1
#59
47 - Wong555 1
BYE 0
#60
BYE 0
18 - XxziempiexX 1
#61
31 - LUABONIX 1
BYE 0
#62
BYE 0
34 - Prodig33 1
#63
Details
63 - trrAaa106 3
#64
BYE 0
2 - Shrxmpy 1

Round 2

#65
Details
65 - iiVapour_za 0
#66
Details
33 - Bxgvl- 1
32 - PxKv 6
#67
Details
17 - Eldin 0
48 - Vissa29 1
#69
Details
9 - Syco FN 1
73 - Butchie2017 0
#70
Details
41 - Croolty 0
24 - Jayhunter54 1
#73
Details
5 - ScruffyZa 7
#74
Details
37 - Nkuli87 2
28 - Nicolas_ds_08 4
#75
Details
21 - RetroBunny1 7
#76
Details
53 - xMercy_Za 5
12 - Jazdio16 1
#77
Details
13 - G1_PotatoLord 7
52 - xSTaRFuRYx 1
#80
Details
68 - Lil-J 2
4 - Hunamo 11
#81
Details
3 - GORILLAZ ll 4
62 - MYMPlayHerTG 6
#82
Details
35 - Gioash12 0
30 - JamesJackF 1
#83
Details
19 - Airo_OG 1
46 - EasyDee24 3
#84
Details
51 - Thugwaffle_47 3
14 - Jaredjanuary 5
#85
Details
11 - RadGamer28 8
54 - antaswart 1
#86
Details
43 - TeeravJay 0
22 - frogster1357 4
#87
Details
27 - Fanaticit 1
38 - zArch1996 0
#89
Details
7 - aSqueaker 7
58 - Collateral_ZA 1
#90
Details
39 - Scaly-Viper 2
26 - Bravado Pony 20
#92
Details
55 - TrojanZA 0
10 - ZinC艾 2
#93
Details
15 - ZA-Bully 0
50 - ICE_Clutch 27
#94
Details
47 - Wong555 1
18 - XxziempiexX 0
#95
Details
31 - LUABONIX 0
34 - Prodig33 1
#96
Details
63 - trrAaa106 0
2 - Shrxmpy 5

Round 3

#97
Details
32 - PxKv 5
#98
Details
48 - Vissa29 3
#99
Details
9 - Syco FN 5
24 - Jayhunter54 0
#101
Details
5 - ScruffyZa 4
28 - Nicolas_ds_08 0
#102
Details
21 - RetroBunny1 4
53 - xMercy_Za 6
#104
Details
4 - Hunamo 1
#105
Details
62 - MYMPlayHerTG 7
30 - JamesJackF 3
#106
Details
46 - EasyDee24 0
14 - Jaredjanuary 5
#107
Details
11 - RadGamer28 3
22 - frogster1357 5
#108
Details
27 - Fanaticit 6
6 - Hypebeast101 7
#109
Details
7 - aSqueaker 1
26 - Bravado Pony 0
#110
Details
10 - ZinC艾 1
#111
Details
50 - ICE_Clutch 0
47 - Wong555 1
#112
Details
34 - Prodig33 0
2 - Shrxmpy 3

Round 4

#113
Details
48 - Vissa29 1
#115
Details
5 - ScruffyZa 8
53 - xMercy_Za 2
#116
Details
13 - G1_PotatoLord 0
4 - Hunamo 2
#117
Details
62 - MYMPlayHerTG 1
14 - Jaredjanuary 8
#118
Details
22 - frogster1357 0
6 - Hypebeast101 2
#119
Details
7 - aSqueaker 3
10 - ZinC艾 2
#120
Details
47 - Wong555 2
2 - Shrxmpy 7

Round 5

#121
Details
9 - Syco FN 6
#122
Details
5 - ScruffyZa 3
4 - Hunamo 0
#123
Details
14 - Jaredjanuary 16
6 - Hypebeast101 0
#124
Details
7 - aSqueaker 12
2 - Shrxmpy 4

Round 6

#125
Details
9 - Syco FN 12
5 - ScruffyZa 11
#126
Details
14 - Jaredjanuary 7
7 - aSqueaker 2

Round 7

#127
Details
9 - Syco FN 7
14 - Jaredjanuary 9

Round 7

#128
Details
5 - ScruffyZa 0
7 - aSqueaker 1