Round 1

1. Shadow 1
#1
BYE 0
5. Ice 180 1
#3
BYE 0
BYE 0
#4
3. RubyGaming 1
#5
BYE 0
BYE 0
#6
7. PokeSkapie 0
#7
Details
10. Reviresco 5
BYE 0
#8
2. Brogle 1

Round 4

Round 7

Round 8

Round 1

BYE 0
#16
BYE 0
#17
BYE 0
BYE 0
#18
BYE 0
7. PokeSkapie 1
#19
BYE 0

Round 2

Brogle 5
#21
BYE 0
Shadow 0
#22
BYE 0

Round 5

Round 6

Refresh the page to update the bracket