Taga Kahn's picture
Taga Kahn
Vasudev Stringer
23 years old
RyL Taga Kahn
1 460 XP
[PS4] Injustice 2