Taga Kahn's picture
Taga Kahn
Vasudev Stringer
23 years old
RyL Taga Kahn
380 XP
PS4 | Injustice 2